Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sarandie Sri Lankaanse Producten

Tot stand gekomen op 2 augustus 2018.

Algemene Voorwaarden Sarandie Sri Lankaanse Producten, gevestigd aan Vertrekspoor 46, 1567LH, te Assendelft, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72041536. Bereikbaar via e-mailadres: info@sarandie.nl. Geregistreerd onder BTW-identificatienummer NL001583317B05 en zakelijke bankrekeningnummer IBAN 75 ABNA 0824277856.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Sarandie Sri Lankaanse Producten:
Sarandie Sri Lankaanse Producten, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72041536

Koop op afstand:
De overeenkomst tussen de Klant en Sarandie Sri Lankaanse Producten, waarbij in het kader van een door de Sarandie Sri Lankaanse Producten georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.


Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen Sarandie Sri Lankaanse Producten en de Klant.

Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Klant en Sarandie Sri Lankaanse Producten.

Klant:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Sarandie Sri Lankaanse Producten en de Klant, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sarandie Sri Lankaanse Producten, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Sarandie Sri Lankaanse Producten en de Klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Sarandie Sri Lankaanse Producten zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen van Sarandie Sri Lankaanse Producten zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.
 3. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
 4. Sarandie Sri Lankaanse Producten kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termenvan redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpendat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomenaanbod dan is Sarandie Sri Lankaanse Producten daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sarandie Sri Lankaanse Producten anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sarandie Sri Lankaanse Producten niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Klant van de aanbieding van Sarandie Sri Lankaanse Producten. Dit gebeurt door het plaatsen van en een bestelling in de webshop van Sarandie Sri Lankaanse Producten.

Artikel 5 – Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Sarandie Sri Lankaanse Producten de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sarandie Sri Lankaanse Producten zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Sarandie Sri Lankaanse Producten de Klant hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Sarandie Sri Lankaanse Producten daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Sarandie Sri Lankaanse Producten proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Sarandie Sri Lankaanse Producten zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Sarandie Sri Lankaanse Producten kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Klant en Sarandie Sri Lankaanse Producten zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 – Uitvoering overeenkomst

 1. Sarandie Sri Lankaanse Producten heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.
 2. Sarandie Sri Lankaanse Producten heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Sarandie Sri Lankaanse Producten het recht om elkuitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Sarandie Sri Lankaanse Producten het recht deuitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Klant deresultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien en zolang deze factuur door de Klant niet wordt betaald, is Sarandie Sri Lankaanse Producten niet verplichttot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 6. De Klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deOvereenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor deuitvoering van de Overeenkomst, aan Sarandie Sri Lankaanse Producten.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Sarandie SriLankaanse Producten het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 – Prijzen

 1. De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen zijn voor bestellingen boven de € 60,- exclusief verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Bij bestellingen onder de € 60,- zijn de voornoemde kosten voor rekening van de Klant. De kosten bedragen in dat geval € 6,95 per pakket.
 3. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Sarandie Sri Lankaanse Producten tijdig voor het sluiten van de Overeenkomstaan de Klant opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Klant kunnen worden berekend.

Artikel 8 – Prijswijziging

 1. Indien Sarandie Sri Lankaanse Producten met de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Sarandie Sri Lankaanse Producten gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Sarandie Sri Lankaanse Producten het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Klant de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Sarandie Sri Lankaanse Producten rustende verplichting ingevolge de wet;
  • Sarandie Sri Lankaanse Producten alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 4. De Klant heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van deOvereenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 9 – Koop op afstand

 1. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.
 2. Ingeval van Koop op afstand heeft Sarandie Sri Lankaanse Producten het recht de Klant tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 3. Ingeval van Koop op afstand heeft de Klant het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Sarandie Sri Lankaanse Producten geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. Indien Sarandie Sri Lankaanse Producten niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Sarandie Sri Lankaanse Producten geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Sarandie Sri Lankaanse Producten in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 5. De Klant kan de Overeenkomst herroepen via het de door Sarandie Sri Lankaanse Producten geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Klant eigen gekozen wijze.
 6. Indien de Klant de geleverde zaken terugzendt, dient de Klant de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Klant.
 7. Indien de Klant gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Klant verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de KlantSarandie Sri Lankaanse Producten heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 8. Indien de Klant gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Sarandie Sri Lankaanse Producten uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 9. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Sarandie Sri Lankaanse Producten de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Sarandie Sri Lankaanse Producten uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Sarandie Sri Lankaanse Producten en de Klant overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Sarandie Sri Lankaanse Producten. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Klant gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 10. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
  • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Sarandie SriLankaanse Producten geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  • verzegelde producten waarvan de Klant de zegel heeft verbroken;
  • hygiënische producten waarvan de Klant de zegel heeft verbroken;
  • producten die met de instemming van de Klant al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  • producten van persoonlijke aard;
  • producten op maat gemaakt.

Artikel 10 – Levering

 1. Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Klant. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Klant.
 2. Levering vindt plaats op het door de Klant opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 3. Sarandie Sri Lankaanse Producten levert de product door ze te versturen met PostNL.
 4. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld,tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 5. Annulering is alleen mogelijk indien Sarandie Sri Lankaanse Producten binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Voor alle annuleringen na 24 uur worden 5% administratiekosten in rekening gebracht. Indien de bestelling al verwerkt is, zullen de reeds gemaakte kosten verhaald worden op de Klant.
 6. Indien de Klant op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Klant, nadat Sarandie Sri Lankaanse Producten de Klant hiervan op de hoogte heeft gesteld.
 7. Sarandie Sri Lankaanse Producten draagt zoveel mogelijk zorg voor het degelijk verpakken van breekbare producten. Echter, kan Sarandie Sri Lankaanse Producten niet garanderen dat het product tijdens het transport heel blijft. Dit risico is voor rekening van de Klant en Sarandie Sri Lankaanse Producten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebroken aangeleverde producten.

Artikel 11 – Leveringstermijnen

 1. De levering zal plaatsvinden binnen een door de Sarandie Sri Lankaanse Producten opgegeven termijn.
 2. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechtsindicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Sarandie Sri Lankaanse Producten gegevens of instructies nodig heeft van de Klant, die noodzakelijk zijnvoor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Klant deze aan Sarandie Sri Lankaanse Producten heeftverstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Klant Sarandie Sri Lankaanse Producten schriftelijk in gebrekete stellen, waarbij Sarandie Sri Lankaanse Producten alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak televeren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is geblekendat Sarandie Sri Lankaanse Producten zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Sarandie Sri Lankaanse Producten binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12 – Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Klant voor rekening en risico van Sarandie Sri Lankaanse Producten.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant of een door de Klant aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 13 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van een IDEAL, PayPal, Mastercard,Visa, American Express betaling op een door Sarandie Sri Lankaanse Producten aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling kan ook plaatsvinden door overboeking op het rekeningnummer (IBAN: NL75 ABNA 0824277856) van Sarandi Sri Lankaanse Producten. Hierbij dient een vermelding van de naam van de Klant en het ordernummer in de omschrijving te staan. De bestelling wordt verwerkt zodra het geld ontvangen is op de rekening.
 3. Betaling geschiedt enkel vooraf.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Sarandie Sri Lankaanse Producten in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Sarandie Sri Lankaanse Producten totdat de Klant hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Klant, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Sarandie Sri Lankaanse Producten het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Sarandie Sri Lankaanse Producten bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Sarandie Sri Lankaanse Producten bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst Sarandie Sri Lankaanse Producten omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
  • de Klant een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
  • de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, omtoepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag opzijn eigendom.
 2. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden,zijn de vorderingen van Sarandie Sri Lankaanse Producten op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Sarandie Sri Lankaanse Producten of de Klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sarandie Sri Lankaanse Producten geen invloed kan uitoefenen en waardoor Sarandie Sri Lankaanse Producten niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Sarandie Sri Lankaanse Producten in redelijkheid niet van de Klant mag worden verlangd.

Artikel 17 – Garanties

 1. Sarandie Sri Lankaanse Producten garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Sarandie Sri Lankaanse Producten garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. De garantie geldt, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 2 maanden, tenzij uit de aard van hetgeleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
 3. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 4. Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Sarandie Sri Lankaanse Producten, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.
 5. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Klant.
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Sarandie Sri Lankaanse Producten in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 7. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sarandie Sri Lankaanse Producten geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 18 – Onderzoek en reclame

 1. De Klant is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Gebreken en tekorten behoren binnen 5 werkdagen na levering van het Product schriftelijk aan Sarandie Sri Lankaanse Producten gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Klant Sarandie Sri Lankaanse Producten binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 5. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

 1. Sarandie Sri Lankaanse Producten is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Sarandie Sri Lankaanse Producten.
 2. Sarandie Sri Lankaanse Producten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Klant. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Sarandie Sri Lankaanse Producten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sarandie Sri Lankaanse Producten is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sarandie Sri Lankaanse Producten kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sarandie Sri Lankaanse Producten of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Indien Sarandie Sri Lankaanse Producten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sarandie Sri Lankaanse Producten beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Sarandie Sri Lankaanse Producten aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Sarandie Sri Lankaanse Producten overeenkomstig de verzekering draagt.
 6. De Klant dient de schade waarvoor Sarandie Sri Lankaanse Producten aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Sarandie Sri Lankaanse Producten te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Sarandie Sri Lankaanse Producten vervalt binnen één jaar nadat de Klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 20 – Privacy en cookies

 1. Sarandie Sri Lankaanse Producten hanteert een separaat privacybeleid welke beschikbaar gesteld is op de website van Sarandie Sri Lankaanse Producten.

Artikel 21 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Sarandie Sri Lankaanse Producten heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Sarandie Sri Lankaanse Producten zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Klant op de hoogte is gesteld vande wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Klant het recht om deovereenkomst te ontbinden.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sarandie Sri Lankaanse Producten partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.